Икономически анализи и социални проучвания


Изготвяне на икономически анализи, проектни обосновки, стратегии и сценарии за развитие, пилотно и дългосрочно програмно финансиране в съответствие с националните и регионални приоритети и ангажименти.

Съвместни проучвания със социалните партньори по отношение на социалните ефекти от прехода към нови технологии.

Разработване на финансово-икономически модели, обезпечаващи потенциала за комерсиализация на целевите приложните научно-изследователски дейности.