ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВ ПРЕХОД И РАЗВИТИЕ

 • Производството на зелен водород и неговото бъдеще

 • Икономически анализи и социални проучвания

 • Кръгова икономика, устойчиво управление на ресурсите, енергийна и транспортна инфраструктура

 • Водородни технологии и енергийни системи

 • Конверсия на въгледобивния комплекс

 • Въглеродно-неутрална съвременна градска среда

 • Биоикономика, агроенергетика и високо-технологично селско стопанство

 • Нови индустриални технологии, роботизация и изкуствен интелект

Ключови направления в дейността на нашия институтsign проф. д-р Добри Ярков председател на УС

Нашата мисия и ценности

Ускоряване на високотехнологичния нисковъглероден енергиен и индустриален преход в региона и страната като способства за инвестиции в нови индустрии, които ще доведат до значителна икономическа трансформация

Активна и последователна научно-изследователска приложна дейност, насочена към развитие и комерсиализация на приложни разработки, с оглед утвърждаване на региона като водещ научен център в областта на високите технологии

Системно развитие на устойчива творческа научна среда, насочена към изграждане на научна общност, откриване, насърчаване и утвърждаване на таланти, реализация на докторантски и пост-докторантски програми

Ключови направления

Проекти


Анализи и проучвания

Изготвяне на икономически анализи, проектни обосновки, стратегии и сценарии за развитие, пилотно и дългосрочно програмно финансиране в съответствие с националните и регионални приоритети и ангажименти.

Кръгова икономика

Проучване на възможностите и разработване на условия за привличане на инвестиционни проекти, адресиращи наличните местни ресурси и максимизиращи потенциала за комплексна добавена стойност.

Технологии и системи

Системи за производство, съхранение и пренос на водород, водородни горивни системи, индустриални технологии, използващи водорода като суровина, водородна електромобилност и обезпечаваща инфраструктура, водородни технологии

Конверсия на въгледобивa

Геоложки и ландшафтни проучвания на минни терени за търсене на възможности за съхранение на СО2, добив на вода за производство на водород, геотермални източници и др.

Въглеродно-неутрална среда

Разработване на проекти за нова интегрирана енергийна архитектура на градската среда, включваща нискоемисионни инсталации за отопление и електропроизводство за домакинствата и публичните сгради

Биоикономика, агроенергетика

Разработване и развитие на комплексни селскостопански инициативи, фокусирани към устойчивото управление на ресурсите с постигане на максимална добавена стойност при най-високи екологични стандарти

Свържете се с нас

Свържете се сега

Ако имате въпроси или идеи свързани с нашата дейност, свържете се с насНашите партньори определят силните ни страни


Какво казват за нас

Публикации и отзиви


 • Правителството одобри откриването на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет - Стара Загора. Предвижда се в новата структура да се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетни за университета и държавата области на науката. Той ще обединява работата на изследователски групи в три сектора: „Икономически анализи и проекти“, „Селско стопанство и биотехнологии“ и „Минно дело и енергийни системи“, които ще работят по проекти от национални и международни научни програми, ще изготвят прогнози и стратегии за развитието на регионалната и националната икономика.

  DarikNews Sofia

 • Ректорът на Тракийски университет - Стара Загора доц. д-р Добри Ярков участва в националната онлайн дискусия "Зелена България" в Национален план за възстановяване и устойчивост“. Университетите са тези структури, които трябва да помогнат с кадрова осигуреност за бъдещето, а този проект е един уникален шанс наистина да се преобрази българското земеделие, най-вече в областта на дигитализацията, където тотално изоставаме, коментира ректорът на старозагорското висше училище.

  DarikNews Sofia

Нашите силни страни

Дейността на института е свързана с осигуряване координация и участие в инициативите, насочени към развитието на региони в нисковъглероден преход.


 • Добре дефинирани цели

  Институт за устойчив преход и развитие осъществява теоретични, експериментални и приложни изследвания в областта на природните, инженерните науки и социалните науки, насочени към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, включително услуги и публично-частни партньорства, както и към развитие на насоки за обучението в университета на бакалавърско, магистърско и докторско равнище.

  Основна цел на института е да допринесе както за трансформацията на стопанския модел в засегнатите от енергийния преход региони, така и за постигането на целите за нисковъглеродно и въглеродно неутрално стопанство на регионално и национално ниво.

 • Екип от вдъхновени специалисти

  Института за устойчив преход и развитие, като научноизследователско основно звено в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, функционира в партньорство с други висши училища, с общинските власти, национално представителни организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите и външни независими експерти, малки и средни предприятия, бизнес организации, фирми и държавни администрации.

 • Основни секторни направления

  Институтът обединява работата на изследователски групи в три сектора: „Икономически анализи и проекти“, „Селско стопанство и биотехнологии“ и „Минно дело и енергийни системи“, с цел участие в национални и международни проекти и програми, изпълнение на консултантски проекти и реализирането на създадените от него научни резултати.Основни партньори

12 +

Ключови направления

7 +

Членове на екипа

10 +

Едно голямо семейство

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип от утвърдени професионалисти

Вижте екипа ни

проф. д-р Дарина Заимова

Ръководител направление „Икономически анализи и социални проучвания“

Проф. д-р Дарина Заимова е Ръководител на направление „Икономически анализи и социални проучвания“ в Института за устойчив преход и развитие, Заместник-ректор по научноизследователска и международна дейност…

Проф. дхн Дария Владикова

Ръководител направление „Водородни технологии и енергийни системи“

Проф. Дария Владикова е Ръководител на направление „Водородни технологии и енергийни системи“ в Институт за устойчив преход и развитие към Тракийския университет - Стара Загора. Тя е също така професор…

Ас. д-р Виолетка Желева

Технически сътрудник

Ас. д-р Виолетка Желева е технически сътрудник в Института за устойчив преход и развитие. Към момента е участник в два универистетски проекта и в Национален проект „Млади учени и постдокторанти“. Активен…