Асоциация на индустриалния капитал в БългарияАсоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. Днес тя е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.

Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

В своето развитие Асоциацията е проявявала последователност в провежданите политики и системност в действията, надграждала е постигнатото, била е равно отдалечена от всички политически сили. Доразвивала е най-ценното от създаването си, за да очертае своя организационен облик. Днес тя е единствената организация, обединяваща публичните компании в страната. Оттук и трайните й интереси към развитието на капиталовите пазари и постоянството в усилията за положително възприемане на статута на емитентите. В тази насока организацията работи в тясно сътрудничество с инвестиционната общност и с институции както на национално, така и на европейско равнище.

В международен план Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP). Развитието на услугите от общ интерес отразяват европейския модел на обществото, играят важна роля при осигуряването на социално, икономическо и териториално сближаване в рамките на Европейския съюз и са от жизнено значение за устойчивото развитие на Европа по отношение на по-високи нива на заетост, социална интеграция, икономически растеж и качество на околната среда. Чрез това членство АИКБ черпи опит и привнася в българската социално-икономическа среда най-доброто и прогресивното от европейския икономически модел, включително и от социалното партниране, тъй като CEEP е директен участник в европейския диалог.

Влиянието върху разработването на политики и привнасянето на успешни мерки и добри практики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България.

През 2017 г. АИКБ поема за четвърти път ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – сериозна отговорност да координира усилията на работодателските организации при техния диалог с правителство и синдикати.

Воденa от досегашните принципи на работа, Асоциация на индустриалния капитал в България ще продължи своите активни усилия в подкрепа на прилагане на политики за осигуряване на макроикономическа стабилност и бюджетна дисциплина, за подобряване на бизнесклимата и за устойчив икономически растеж, за върховенство на закона и изпълнение на договорите за сигурност на бизнеса и неприкосновеност на собствеността.