Биоикономика, агроенергетика и високо-технологично селско стопанство


Агроенергетика, разработване и синтез на биогорива, газификация на биоотпадъци, комбинирани решения, в т.ч. електрогенериращи мощности и селскостопански дейности.

Високо-технологично селско стопанство – както в градска среда, така и при рекултивация на бивши минни терени.

Разработване и развитие на комплексни селскостопански инициативи, фокусирани към устойчивото управление на ресурсите с постигане на максимална добавена стойност при най-високи екологични стандарти.