Въглеродно-неутрална съвременна градска среда


Разработване на проекти за нова интегрирана енергийна архитектура на градската среда, включваща нискоемисионни инсталации за отопление и електропроизводство за домакинствата и публичните сгради(водородни клетки, соларни инсталации, геотермална енергия, термопомпи, газопотребление и др.)

Дигитализация и умни мрежи в градска среда – с приоритет към енергийните и транспортните системи. Разработване на колективни енергийни системни решения – вкл. с автономни възможности за производство/потребление и достъп до регионални/национални преносни системи.

Разработване на комплексни модели за градска електромобилност – чрез адекватна пътна инфраструктура, зарядна мрежа (вкл. контактна мрежа, електрозарядни станции, водородни зарядни станции) и обезпечаващата я логистика, обществени и частни транспортни средства (електрозадвижвани – на базата както на батерии, така и с водородни горивни клетки).