Въпроси и отговори

Обща информация


 • Каква е предисторията на Института за устойчив преход и развитие?

  Приемането на Постановление №54 от 18 февруари, 2021, се налага поради необходимостта да се осигурят условия за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на дейности, които Тракийският университет – Стара Загора, трябва да извършва по отношение на фундаментални и приложни изследвания в приоритетните за него и за държавата области на науката. С решение на Академичния съвет на висшето училище от 25.11.2020 г. се предлага откриване на основното звено, Институт за устойчив преход и развитие. Предвижда се в Института за устойчив преход и развитие да се осъществява научноизследователска дейност в областта на новите индустриални технологии, био-технологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното дело, селското и горско стопанство, електромобилността. Изследователски групи ще работят по проекти от национални и международни научни програми, ще изготвят прогнози и стратегии за развитието на регионалната и националната икономика.

 • Каква е общата мотивация за създаване на Институт за устойчив преход и развитие?

  Институтът за устойчив преход и развитие следва да осъществява научноизследователска дейност в областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното дело, селското и горско стопанство, електромобилността.

 • Кои са основните секторни направления на Институт за устойчив преход и развитие?

  Институтът обединява работата на изследователски групи в три сектора: „Икономически анализи и проекти“, „Селско стопанство и биотехнологии“ и „Минно дело и енергийни системи“, с цел участие в национални и международни проекти и програми, изпълнение на консултантски проекти и реализирането на създадените от него научни резултати.


Основни цели, дейности и очаквани резултати


 • Какво целим?

  Институт за устойчив преход и развитие осъществява теоретични, експериментални и приложни изследвания в областта на природните, инженерните науки и социалните науки, насочени към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, включително услуги и публично-частни партньорства, както и към развитие на насоки за обучението в университета на бакалавърско, магистърско и докторско равнище. Основна цел на института е да допринесе както за трансформацията на стопанския модел в засегнатите от енергийния преход региони, така и за постигането на целите за нисковъглеродно и въглеродно неутрално стопанство на регионално и национално ниво.

 • По какъв начин ще се реализираме?

  Дейността на института е свързана с осигуряване координация и участие в инициативите, насочени към развитието на региони в нисковъглероден преход, включително сътрудничество с всички заинтересовани страни, аналитична и консултантска дейност, проектна дейност, реализиране на пилотни програми, образователна дейност, както и дейности по комуникация и разпространение.


Сътрудничество


 • Кои са нашите партньори и изградени контакти?

  Института за устойчив преход и развитие, като научноизследователско основно звено в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, функционира в партньорство с други висши училища, с общинските власти, национално представителни организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите и външни независими експерти, малки и средни предприятия, бизнес организации, фирми, държавни администрации.

 • Кои са нашите целеви групи?

  Институт за устойчив преход и развитие осъществява функции в полза на обществото и гражданите и подпомагащи реализирането на правителствената политика, свързана с повишаване качеството на научноизследователската и внедрителска дейност в областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното дело, селското и горско стопанство, електромобилността.


Свържете се с нас

контакти

Институт за устойчив преход и развитие осъществява теоретични, експериментални и приложни изследвания в областта на природните, инженерните науки и социалните науки, насочени към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, включително услуги и публично-частни партньорства, както и към развитие на насоки за обучението в университета на бакалавърско, магистърско и докторско равнище

Контакти
 • Адрес

  Стара Загора, Студентски град

 • Web

  www.istd.bg

 • Email

  [email protected]

 • Телефон

  +359 42 699 423