История

22 декември, 2020

Съгласуване

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийски университет – Стара Загора (Институт)

Информация относно финансиране, структура и управление на Институт за устойчив преход и развитие, включително бюджет за изграждането и функционирането на Института, звена (групи), администрация, брой учени и специалисти, и др.

18 февруари,
2021

Основаване

Създаване на ИУПР

Постановление № 54 от 18 февруари, 2021 г. за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет - Стара Загора.

24 февруари, 2021

Институционализиране

Приемане на правилник на ИУПР

С решение на Академичен съвет при Тракийски университет с протокол от 24 февруари, 2021 е приет Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и развитие.


Искате повече информация?

Свържете се с нас

Контакти