Конверсия на въгледобивния комплекс


Геоложки и ландшафтни проучвания на минни терени за търсене на възможности за съхранение на СО2, добив на вода за производство на водород, геотермални източници и др.

Разработване на нови технологии за оптимално използване и постигане на индустриални решения, базирани на местни геоложки ресурси.

Проучвания и разработване на нови материали, утилизиращи отпадни продукти от осъществяваната минно-добивна дейност при най-високи екологични стандарти и устойчиви съвременни технологични решения.