Кръгова икономика, устойчиво управление на ресурсите, енергийна и транспортна инфраструктура


Проучване на възможностите и разработване на условия за привличане на инвестиционни проекти, адресиращи наличните местни ресурси и максимизиращи потенциала за комплексна добавена стойност.

Разработване на модели за изграждане на специализирани индустриални зони, оптимизиращи наличната енергийна, техническа и транспортна инфраструктура.

Участие в изготвянето на регионални, национални и международни проекти за развитие на потенциала за мрежова свързаност – енергийна (в т.ч. и газова), транспортна, комуникационна.