Министерство на образованието и наукатаМинистерството на образованието и науката е отговорно за провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката. За тази цел Министерството на образованието и науката разработва стратегии за тяхното развитие в съответствие с общоевропейската политика и с националните приоритети и реализира мерки и дейности за изпълнението им.

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) е изготвена от Министерството на образованието и науката в сътрудничество със заинтересовани страни. Стратегическата рамка кореспондира с изпълнението на поети ангажименти на България по международни договори в областта на правата на човека, включително и препоръки на контролните механизми на международните организации, отправени към България, доколкото съответстват на националното законодателство, в рамките на състоялите се прегледи по конвенции на ООН в областта на правата на човека и Универсалния периодичен преглед.

При изпълнение на целите на Стратегическата рамка (2021 – 2030) ще бъдат съблюдавани следните принципи:

•    Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите училища, културните институции, научните организации, социалните партньори, работодателите и гражданското общество за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030);
•    Приемственост – изпълнение на Стратегическата рамка независимо от политическия, социалния и икономическия контекст и гарантиране на целенасоченост, последователност и устойчивост при прилагане на политиките;
•    Иновативност - формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка;
•    Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни ползи/ефекти от постигнатите резултати;
•    Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната значимост на образованието, обучението и ученето в Република България изисква висока степен на информираност на обществото.