Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. През годините той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски” е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на Българската държава, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.

Посоченото води до нарастване на отговорностите, значението и задачите на МГУ като уникален учебен и научен център в присъщите му образователни и научни области. Това налага необходимостта от изключителна мобилизация на академичната общност за решаване на сложните учебни, научни, финансови, социални и други проблеми.

В изпълнението на мисията МГУ “Св. Иван Рилски” разчита:

•    на компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и споделените ценности;
•    на доброто име, създадено през 60-годишното присъствие на МГУ “Св. Иван Рилски” в духовния и икономически живот в Република България;
•    на сътрудничество с държавните и регионални институции и бизнес организации;
•    на разширяващото се партньорство с университети и научните организации от ЕС и извън него.