Пилотно обучение по „Водородна икономика“ проведено от Института за устойчив преход и развитиеПилотно обучение по „Водородна икономика“ проведено от Института за устойчив преход и развитие по проект Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education (KICstartH2)

На 15 и 16 Ноември в Тракийския университет се проведе първото в България обучение по „Водородна икономика“, осъществено съвместно от  Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет и преподаватели от Стопанския факултет. Инициативата бе организирана като част от проекта Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education (KICstartH2), в рамките на Европейския институт за иновации и технологии HEI Initiative, финансиран от Европейския съюз.

Целта на курса по „Водородна икономика“ е да въведе студентите в новосъздаващата се в европейски и глобален мащаб икономика, базирана на иновативните водородни технологии. Обучението поставя въпроси, свързани с особеностите на този тип технологии, които обхващат производството, съхранението, преноса и използването на водорода в индустрията, транспорта, енергетиката, бита, което осигурява и секторна интеграция. Над 50 студенти, докторанти, преподаватели и представители на неакадемичния състав на Университета, преминаха успешно обучението.

Водещ лектор беше проф. дхн Дария Владикова – Ръководител на проекта Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education (KICstartH2). Проф. Владикова е Ръководител на направление „Водородни технологии и енергийни системи“ в Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет, Стара Загора и професор по електрохимия в Института по електрохимия и енергийни системи към Българската академия на науките. Тя запозна обучаваните с основата на водородните технологии и настоящите политики в областта.

Лекторите от Стопанския факултет - доц. д-р Георги Алексиев и гл. ас. д-р Дора Дончева, представиха теми, насочени към управление на иновациите, бизнес развитието и методите за бизнес моделиране в областта на водородните технологии.

По време на обучението бе проведено анкетно допитване сред участниците. Резултатите сочат, че 100 % от тях имат положителна нагласа към водородната икономика и считат, че тя е важен фактор за превръщане на Европа в първия въглеродно неутрален континент. Намират за перспективна идеята за въвеждане на водородните технологии в България. 10 % от анкетираните считат, че конкретно за Старозагорския регион, интегрирането трябва да се случи плавно, а останалите 90 % са посочили, че е необходимо новите технологии да бъдат внедрени спешно.

Обучаваните бяха помолени да аргументират своите отговори, от анализа на които на преден план бяха отчетени няколко важни причини за въвеждането на водородните технологии и базираната на тях водородна икономика. Водещо е мнението, че това би довело до намаляване на вредните парникови емисии, което ще допринесе за намаляване на замърсяването на околната среда. Анкетираните посочват, че въвеждането на тези технологии би помогнало при намирането на алтернатива за енергийно обезпечаване, като в същото време изтъкват и проблема за безопасността при използване на водород в бита и индустрията. Неоспорван мотив се оказа и възможността за преструктуриране и/или създаване на нови производствени предприятия, изцяло базирани на водородни технологии, което ще предизвика разкриване на нови работни места.