Ключови направления


Анализи и проучвания

Анализи

Изготвяне на икономически анализи, проектни обосновки, стратегии и сценарии за развитие, пилотно и дългосрочно програмно финансиране в съответствие с националните и регионални приоритети и ангажименти.

Детайли

Кръгова икономика

Устойчивост

Проучване на възможностите и разработване на условия за привличане на инвестиционни проекти, адресиращи наличните местни ресурси и максимизиращи потенциала за комплексна добавена стойност.

Детайли

Технологии и системи

Технологии

Системи за производство, съхранение и пренос на водород, водородни горивни системи, индустриални технологии, използващи водорода като суровина, водородна електромобилност и обезпечаваща инфраструктура,…

Детайли

Конверсия на въгледобивa

Анализи

Геоложки и ландшафтни проучвания на минни терени за търсене на възможности за съхранение на СО2, добив на вода за производство на водород, геотермални източници и др.

Детайли

Въглеродно-неутрална среда

Устойчивост

Разработване на проекти за нова интегрирана енергийна архитектура на градската среда, включваща нискоемисионни инсталации за отопление и електропроизводство за домакинствата и публичните сгради

Детайли

Биоикономика, агроенергетика

Технологии

Разработване и развитие на комплексни селскостопански инициативи, фокусирани към устойчивото управление на ресурсите с постигане на максимална добавена стойност при най-високи екологични стандарти

Детайли

Индустриални технологии

Технологии

Нови индустриални технологии, използващи налични и потенциални местни/регионални ресурси при условията на беземисионни или нискоемисионни устойчиви процеси.

Детайли