Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕКРекторът на Тракийския университет, доц. Добри Ярков, е избран за основен член на Работната група за хоризонтална стратегия на заинтересованите страни на Платформата за справедлив преход, към Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. В нея е включен Институтът за устойчив преход и развитие към Университета, който ще участва в разработването на стратегическия подход за включване на заинтересованите страни в прилагането на Фонда за справедлив преход.

Специалисти от Института при Тракийския университет ще се включат с експертно мнение и препоръки по въпроси, свързани със специфични социални, икономически и екологични предизвикателства в регионите, които са най-засегнати от прехода към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика. Ще бъдат извършени теоретични, експериментални и приложни изследвания в областта на природните, инженерните и социалните науки, насочени към прилагането на нови научни знания и научно-приложни продукти, услуги и публично-частни партньорства.

Европейската комисия стартира Платформата за справедлив преход, за да помогне на държавите-членки и регионите да се възползват от наличната подкрепа чрез Механизма за справедлив преход във въглеродно интензивните региони. В нея са обособени четири работни групи. Тракийският университет и Институтът за устойчив преход и развитие са част от Групата за междусекторна координация за идентифициране и оценка на подходи и добри практики за ангажиране на всички заинтересовани страни.

Работните групи на Платформата за справедлив преход ще бъдат официално представени и ще започнат работа по време на предстояща среща през ноември, 2021 г.