Българска стопанска камара – съюз на българския бизнесБългарска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.

С решение № 20 от 14 януари 2021 г. Българската стопанска камара е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище.

БСК е национално отговорен съюз на бизнеса, работещ за:

•    Създаване на условия за ускорен и устойчив растеж;
•    Прозрачно управление;
•    Стабилно законодателство, защитаващо принципи, а не целеполагащо;
•    Балансирана икономика, основана на знанието и носеща висока добавена стойност;
•    Равно третиране на собствеността;
•    Конкурентен пазар, в т.ч. на социални услуги;
•    Развитие на човешките ресурси и гъвкави индустриални отношения;
•    Съхраняване и развитие на българското производство,
•    Разширяване на икономическата свобода и поощряване на предприемачеството;
•    Ограничаване на административния натиск и участието на държавата в икономиката;
•    Справедливо и ускорено правораздаване;
•    Ограничаване на нормативната несигурност и честите промени на закони;
•    Създаване на съвременни модели за бизнес мрежи;
•    Защита на интересите на българските работодатели и предприемачи на местно и международно ниво.

БСК е обединител на юридически и физически лица, готови да работят за създаване на справедливо, съпричастно и свободно общество, в съответствие със следните принципи:

•    Ефективно използване и съхраняване на наличните природни и човешки ресурси;
•    Спазване на законността и правилата за лоялна конкуренция;
•    Нулева толерантност към корупцията, търговията с влияние и неформалната икономика.