Община ГълъбовоОбщина Гълъбово е разположена в югоизточната част на Горнотракийската низина.

Основният минерално-суровинен ресурс, с който разполага общината са лигнитните въглища, които са в основата на  въгледобива и електропроизводството. Те са част от Източно-маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв. км;около 2,6 милрд т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на България/разположен на територията на общините Раднево и Гълъбово. Териториите за добив на полезни изкопаеми  заемат 17,6% от общата площ на община Гълъбово.

Добивната промишленост (въгледобив) и електропроизводството, преноса на електроенергия и енергоремонта  са водещи икономически отрасли и дейности в общината.

Промишлеността има водещо място  по отношение на броя на наетите по трудово– правни отношения.