Селскостопанска академияСелскостопанска академия е единна научна структура, с централизирано управление, натоварено с координационна функция и научни звена, които изпълняват елементи от глобално- и национално- значими научни проекти. Ролята й на национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите е за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Осъществява се в рамките на държавната аграрна политика и в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Водещо е призванието й да съдейства за укрепване и утвърждаване на връзката между образованието, науката и бизнеса в българското селско стопанство. За целта има приоритети, определяни заедно с браншовете, с производителите, с Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и други потребители на научните й продукти.