Проведени и предстоящи събития

Дни на водородната електромобилност в България

24/06/2024

Дните на водородната електромобилност в България Тракийски университет – Стара Загора ще бъде домакин на събитие в рамките на Дните на водородната електромобилност в България – част от европейската кампания за популяризиране на водородните технологии в транспорта на Централна и Източна Европа. Инициативата “Български водородни дни“ ще се проведе от 16 до 26 юни в три български града, сред които и Стара Загора. • На 24 юни в Тракийски университет ще се проведе “Образователен водороден ден“ с демонстрации на водородните технологии и богата програма • На 25 юни в Културен център – Стара Загора ще се състои “Национален водороден форум”, в който участие ще вземат представители на Европейската комисия, “Водород Европа”, водещи международни фирми в областта на водородните технологии, представители на академичната общност, както и на държавната и местна власт. Регистрация за Националния водороден форум в Стара Загора на 25 юни 2024 г. можете да направите на посочения линк: https://bgh2a.bg/roadshow/forum-registration/

ПОКАНА 03/07/2023

03/07/2023

за участие в обучителен семинар
ВОДОРОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
по проект Green Skills for Hydrogen от ERASMUS+ на ЕС
11 юли 2023 г., 13:30 – 18:00 ч,
Дом на науката и техниката, зала 3,
ул. „Г.С. Раковски“ №108, 1000 София

Нова водородна долина с подкрепата на Тракийския университет

27/06/2023

Днес индустриалният сектор използва големи количества водород, който се произвежда основно от природен газ, така нареченият „сив" водород. Водородът, произведен от възобновяеми енергийни източници, като вятърна и слънчева енергия, е "зеленият" водород - ключовият стълб на европейската „Зелена сделка“ за намаляване на емисиите на парникови газове.

Първи обучителен семинар ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА

19/06/2023

На 26/06/2023 г. в Стара Загора ще се проведе първото обучение по Водород и водородна икономика в рамките на Европейския проект Greenskills4H2, в който участва и Институтът за устойчив преход и развитие. Този тип обучителни семинари се провежда за първи път експериментално в 4 от 14-те участващи държави, които са представени от 29 партньора. Това е чест и отговорност, особено когато става дума за такава изключително важна тема за Стара Загора и региона.

Пилотно обучение по „Водородна икономика“

22.11.2022

Пилотно обучение по „Водородна икономика“ проведено от Института за устойчив преход и развитие по проект Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education (KICstartH2)
На 15 и 16 Ноември в Тракийския университет се проведе първото в България обучение по „Водородна икономика“, осъществено съвместно от Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет и преподаватели от Стопанския факултет. Инициативата бе организирана като част от проекта Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education (KICstartH2), в рамките на Европейския институт за иновации и технологии HEI Initiative, финансиран от Европейския съюз. Целта на курса по „Водородна икономика“ е да въведе студентите в новосъздаващата се в европейски и глобален мащаб икономика, базирана на иновативните водородни технологии. Обучението поставя въпроси, свързани с особеностите на този тип технологии, които обхващат производството, съхранението, преноса и използването на водорода в индустрията, транспорта, енергетиката, бита, което осигурява и секторна интеграция. Над 50 студенти, докторанти, преподаватели и представители на неакадемичния състав на Университета, преминаха успешно обучението. Водещ лектор беше проф. дхн Дария Владикова – Ръководител на проекта Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education (KICstartH2). Проф. Владикова е Ръководител на направление „Водородни технологии и енергийни системи“ в Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет, Стара Загора и професор по електрохимия в Института по електрохимия и енергийни системи към Българската академия на науките. Тя запозна обучаваните с основата на водородните технологии и настоящите политики в областта. Лекторите от Стопанския факултет - доц. д-р Георги Алексиев и гл. ас. д-р Дора Дончева, представиха теми, насочени към управление на иновациите, бизнес развитието и методите за бизнес моделиране в областта на водородните технологии. По време на обучението бе проведено анкетно допитване сред участниците. Резултатите сочат, че 100 % от тях имат положителна нагласа към водородната икономика и считат, че тя е важен фактор за превръщане на Европа в първия въглеродно неутрален континент. Намират за перспективна идеята за въвеждане на водородните технологии в България. 10 % от анкетираните считат, че конкретно за Старозагорския регион, интегрирането трябва да се случи плавно, а останалите 90 % са посочили, че е необходимо новите технологии да бъдат внедрени спешно. Обучаваните бяха помолени да аргументират своите отговори, от анализа на които на преден план бяха отчетени няколко важни причини за въвеждането на водородните технологии и базираната на тях водородна икономика. Водещо е мнението, че това би довело до намаляване на вредните парникови емисии, което ще допринесе за намаляване на замърсяването на околната среда. Анкетираните посочват, че въвеждането на тези технологии би помогнало при намирането на алтернатива за енергийно обезпечаване, като в същото време изтъкват и проблема за безопасността при използване на водород в бита и индустрията. Неоспорван мотив се оказа и възможността за преструктуриране и/или създаване на нови производствени предприятия, изцяло базирани на водородни технологии, което ще предизвика разкриване на нови работни места.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ СВОЯ ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВ ПРЕХОД И РАЗВИТИЕ Е ПЪЛНОПРАВЕН ПАРТНЬОР В ИНИЦИАТИВАТА EIT HEI

01.07.2022

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви 26-те печеливши консорциума, избрани да участват в инициативата на EIT HEI и Тракийският университет в Стара Загора е един от тях. Близо 300 висши училища и техните партньори от 38 държави ще получат общо до 31,2 милиона евро за укрепване на своя иновационен капацитет. Сред спечелилите финансиране са и 3 български университета: Лесотехническият в София - с акцент върху климатичните промени, Софийският „Св. Климент Охридски“ с концентриране върху проблемите на екосистемите и Тракийският в Стара Загора с една от най-значимите теми на века - усвояването на водорода. Партньори на Тракийския университет са висши училища от Белгия и Германия, Италия и Румъния, Обединеното кралство, Испания и Украйна, като университетите от Германия са три, а от Италия два. Висше училище от Швейцария е асоцииран партньор. Консорциумът KICstartH2, който обединява девет висши учебни заведения, два изследователски института и една консултантска фирма за малки и средни предприятия има за цел да ускори усвояването на водорода в цяла Европа чрез образование и иновации, насочени към студенти и професионалисти в индустрията. Чрез набор от шест действия KICstartH2 ще надгради институционалния капацитет за дигитализация, интернационализация и сътрудничество, за да предостави онлайн модули за водородно образование и бизнес иновации. Първата фаза от изпълнението на проекта е от юли до декември тази година, а втората от януари 2023 до юни 2024 г. Средствата по проекта за всички партньори са съответно до 300 хиляди евро в началния етап и до 900 хиляди във втория.

ИУПР е най-новият член в HYDROGEN EUROPE RESERCH

05.06.2022

Това съобщи проф. д-р Дария Владикова по време на "Дни на науката и иновациите. Чиста енергия, състояние и перспективи", които се проведоха на 3 и 4 юни в Стара Загора. В тях взе участие и Мария Габриел - Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Зам.-министъра на енергетиката Пламен Данаилов, депутати, представители на общината и бизнеса, както и на Барт Биебик, изпълнителен директор на съвместното предприятие "Горивни клетки и водород". Сред говорителите бяха и няколко представители на Института за устойчив преход и развитие. През първия ден бяха изнесени доклади и научни съобщения, свързани с постиженията на науката, практиката и бизнеса в сферата на използването и прилагането на възобновяемите енергийни източници, на водородните технологии, транспорта и производството. Един от лекторите беше и г-н Юлиан Попов, член на УС на ИУПР, с доклад на тема „Преходът в комплекса Марица-Изток, базиран на наличните активи“. По време на дискусионната среща на 4 юни, проф. д-р Дария Владикова – Ръководител на направление „Водородни технологии и енергийни системи“, съобщи публично за членството на Института за устойчив преход и развитие при Тракийския университет, в Hydrogen Europe Reserch. Поясни, че това е втората допусната българска организация освен БАН. Проф. Владикова представи и доклад на тема „Възможности за образование, квалификация и преквалификация“, в който бяха разкрити и намерения за реализиране нов проект в магистърска програма. Г-н Румен Радев, член на УС на ИУПР и Холдинг Загора, и г-н Георги Симеонов от община Стара Загора представиха съвместен проект между общината и бизнеса.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОДЕЛ НА AURORA ENERGY RESEARCH“

29.03.2022

На 28.03.2022 г. се проведе виртуално представяне на модела на Aurora Energy Research, разработен специално за българския енергиен пазар. Aurora Energy Research е водеща международна енергийна аналитична фирма, оперираща в цял свят, със седалище – Оксфорд.
Сред участниците в срещата бяха Министърът на енергетиката – г-н Александър Николов и Зам.-министърът на енергетиката – г-жа Ива Петрова, представители на енергийните федерации към двата независими синдиката, ръководителите на Мини Марица-изток и ТЕЦ-овете в едноименния комплекс. Присъстващите задаваха въпроси по отношение на възможностите, които предлага представеният модел.
По време на събитието активно бяха дискутирани проблемите, свързани с трансформацията на енергийната система на България. Лекторите Джон Федерсен, основател и главен изпълнителен директор на Aurora Energy Research, Панос Кефалас – научен сътрудник, отговорен за прогнозите за пазара на електроенергия и възобновяеми източници на Aurora Energy Research в Югоизточна Европа и Евангелос Газис – ръководител на екипа на Aurora Energy Research в Югоизточна Европа, покривайки Гърция, България, Румъния и Унгария, разясниха разработения от тях модел, приложим в страната. Специално внимание беше обърнато и върху сериозните трудности, пред които е изправен енергийният пазар в вследствие на военния конфликт в Украйна.

Представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“

08/03/2022

След взето решение от борда на ИУПР през месец януари, организирането на срещи с водещи компании в областта на енергийния сектор продължава. На 28.03.2022 г. ще се проведе виртуално представяне на моделът на Aurora Energy Research, разработен специално за българския енергиен пазар. Aurora Energy Research е водеща международна енергийна аналитична фирма, работеща в цял свят, със седалище – Оксфорд. По време на събитието ще бъде акцентирано върху проблемите, свързани с трансформацията на енергийната система на България. Акцент ще бъде поставен върху динамика на прехода, ролята на възобновяемите енергийни източници и техните последици за стабилността на енергийната система. Ще бъде обърнато внимание и на покачващите се цени на електроенергията вследствие на завишените разходи за газ и въглерод, като ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне с предизвикателствата и намаляването на въглеродния отпечатък.
Лектори ще бъдат Джон Федерсен е основател и главен изпълнителен директор на Aurora Energy Research, Евангелос Газис ръководител на екипа на Aurora Energy Research в Югоизточна Европа, покривайки Гърция, България, Румъния и Унгария и Панос Кефалас – научен сътрудник, отговорен за прогнозите за пазара на електроенергия и възобновяеми източници на Aurora Energy Research в Югоизточна Европа.
Agenda

Платформа за представяне на нови модели

09/02/2022

На заседание на УС, в средата на месец януари, се взе решение за организиране на поредица от работни срещи между борда на ИУПР, водещи компании в областта на енергетиката и заинтересованите от справедливия преход страни, в това число Министерство на енергетиката, представители на енергийните федерации на двата синдиката в България, както и представители на Миньорската федерация. Целта на тези срещи е да се представят модели за енергиен преход в контекста на Зелената сделка, като се даде възможност за „сблъсък“ между тях и остане този, с най-добрите възможности, приложими в засегнатите въгледобивни райони.
Първата среща се проведе на 18.01.2022 г. В нея взе участие г-н Димитър Енчев, управляващ партньор на рисковия инвестиционен фонд – PostScriptum Ventures, който запозна присъстващите с реализираните проекти на компанията, съсредоточени в областта на енергийната трансформация в света. Интерес предизвика представеният от него модел, разработван 12 месеца, с фокус България и петте държави около нея. Димитър Енчев обясни, че моделирането се извършва на всеки час за тридесет години напред, на базата на различни критерии.
Сред участниците в срещата бяха и Министъра на енергетиката – г-н Александър Николов и Заместник-министъра на енергетиката – г-жа Ива Петрова. Присъстващите задаваха въпроси по отношение на възможностите и заплахите, произтичащи от представения модел.

Членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

01/12/2021

На 01.12.2021 г. Общото събрание на Hydrogen Europe – Research, гласува доверие на Института за устойчив преход и развитие, при Тракийския университет, и го прие за член на организацията. Hydrogen Europe – Research е един от трите стълба, изграждащи Съвместно предприятие Чист водород (Clean Hydrogen Joint Understanding). Това е Европейската централа, която координира развитието на водородните технологии, обединявайки наука и индустрия. В Hydrogen Europe – Research членуват вече 102 Европейски изследователски организации – само за 2 години нарастнаха от 60 на 102. Другата българска структура е БАН, която членува от 2014 г.
Членството дава възможност на Института да участва в подготовката на темите за годишните проектни програми, да бъде своевременно осведомен за дейностите по водород на Европейско ниво.

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

02/11/2021

Ректорът на Тракийския университет, доц. Добри Ярков, е избран за основен член на Работната група за хоризонтална стратегия на заинтересованите страни на Платформата за справедлив преход, към Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. В нея е включен Институтът за устойчив преход и развитие към Университета, който ще участва в разработването на стратегическия подход за включване на заинтересованите страни в прилагането на Фонда за справедлив преход.
Специалисти от Института при Тракийския университет ще се включат с експертно мнение и препоръки по въпроси, свързани със специфични социални, икономически и екологични предизвикателства в регионите, които са най-засегнати от прехода към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика. Ще бъдат извършени теоретични, експериментални и приложни изследвания в областта на природните, инженерните и социалните науки, насочени към прилагането на нови научни знания и научно-приложни продукти, услуги и публично-частни партньорства.
Европейската комисия стартира Платформата за справедлив преход, за да помогне на държавите-членки и регионите да се възползват от наличната подкрепа чрез Механизма за справедлив преход във въглеродно интензивните региони. В нея са обособени четири работни групи. Тракийският университет и Институтът за устойчив преход и развитие са част от Групата за междусекторна координация за идентифициране и оценка на подходи и добри практики за ангажиране на всички заинтересовани страни.
Работните групи на Платформата за справедлив преход ще бъдат официално представени и ще започнат работа по време на предстояща среща през ноември, 2021 г.

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

27/09/2021

На Кръглата маса ще се обсъжда балансът между действията по климата, модернизацията на промишлеността и справедливия преход в България. Предизвикателството е как да се използва голямата финансова подкрепа на ЕС за стимулиране на напредналото икономическо развитие, а не просто да се използват средства на ЕС само за ограничено смекчаване на въздействието на прехода. Кръглата маса ще събере водещи фигури от Европейската комисия, правителството, Европейския парламент, синдикатите и бизнеса. Кръглата маса ще подготви ключови заключения, които трябва да подпомогнат процеса на разработване на политики и подготовката на териториалните планове за най-засегнатите региони.

Програма на събитието

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

19/09/2021

Тракийският университет с научен принос в новите технологии
На 4-ти и 5-ти ноември 2021 г. в италианската столица, Рим, ще се проведе международен семинар, посветен на новите изследвания и иновативните технологии за производство на зелен водород.
Събитието се организира от Министерство на университетите и научните изследвания на Италия и Министерство на образованието и науката на България, в рамките на Пан-Европейската инициатива SRIA.
Съорганизатор на събитието и представител от България ще бъде проф. дхн Дария Владикова, ръководител направление „Водородни технологии и енергийни системи“ в Института за устойчив преход и развитие при Тракийския университет и Юлиан Попов, член на УС на ИУПР.
През двата дни на семинара ще бъдат обсъдени темите, свързани с производството и съхранението на зеления водород, създаването на подходяща транспортна инфраструктура, начините за стимулиране на пазара за неговото потребление. Ще се дискутират още газификацията , управлението на биомасата и отпадъците, новите технологии в областта на термохимията и фотоелектролизата.
Семинарът ще протече в хибридна форма. В Националния конгресен център Ricerche в Рим ще бъдат допуснати само първите 68 регистрирани участници, притежаващи зелен сертификат за пълен курс на ваксинация. Няма ограничение за дискусиите онлайн.
За повече информация, последвайте линка: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/en/green-hydrogen-for-a-sustainable-future.html

Международна среща

28/07/2021

На 28.07.2021 г. в Тракийски универитет, гр. Стара Загора се проведе международна среща между представители на Стопански и Аграрен факулет, членове на УС на ИУПР, г-жа Натали Самович и г-н Марк Рехтер, представители на Resilient Group.
На срещата бяха обсъдени Зелените планове за възстановяване, заложени в „Зелената сделка“ на ЕС. Бе поставен основен акцент върху увеличаване на ефективността на разполагаемите енергийни ресурси в комбинация от стимули, иновации и инвестиции помогащи узряването на слънчевата и вятърната индустрия.

Уебинар на тема „Водород и водородни технологии - настояще и перспективи“

15/06/2021

Темата за перспективите и предизвикателствата, свързани с водорода и водородните технологии, бе представена от проф. дхн Дария Владикова, ИЕЕС-БАН и г-н Румен Радев, член на УС на ИУПР и зам.-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България – АИКБ.

Уебинар на тема „Електроенергийната свързаност на България –национални, регионални и европейски перспективи“

29/04/2021

Наши гост-лектори и основните теми, върху които се фокусирахме, са както следва:
• Ангелин Цачев, изпълнителен директор Електроенергиен системен оператор ЕАД – "Състояние и перспективи пред физическата електропреносна свързаност на България"
• Константин Константинов, изпълнителен директор Българска независима енергийна борса ЕАД – "Състояние и перспективи пред пазарната електроенергийна свързаност на България“
• Иван Иванов, председател КЕВР / Пламен Младеновски, КЕВР – „Регулаторни предизвикателства и възможности пред европейската електроенергийна свързаност на България"

Уебинар на тема „Териториални планове за справедлив преход за региони с активен въгледобивен сектор“

07/04/2021

ИУПР инициира дискусия относно възможностите и предизвикателствата пред държави като България, Полша, Румъния, Чешката република и други, във връзка с териториалните планове за справедлив преход за региони с активен въгледобивен сектор. Основните теми, върху които попадна фокусът на обсъжданията и дебатите мога да се сведат до:
• Икономическите възможности на регионите в контекста на Европейската зелена сделка.
• Ролята на синдикати и работодатели в процеса на справедлив преход.
• Ключовите предизвикателства и възможности в различните региони с активен въгледобивен сектор.
• Потенциалните стратегии при разработване на териториалните планове за справедлив преход.

Международна среща „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в минните райони“

30/03/2021

Виртуалното събитие събра представители от Германия и България на правителството, местната администрация, бизнеса, академичните среди и синдикалните организации, за да бъде обсъден възможният подход за Стара Загора и региона на базата на опита на германския регион Лайпциг в енергийния преход.
На срещата бяха обсъдени дългосрочните перспективи и конкретни проекти/бизнес модели за диверсификация на енергийните източници, както и възможните социални и екологични ефекти във връзка с провеждането на дейностите по „Зелената сделка“ в региона и по-конкретно с подготовката на Програма за развитието на най-голямото държавно въгледобивно дружество „Мини Марица-Изток“ ЕА, бъдещето на региона и неговото участие в „Зелената сделка“.
Основен акцент беше дискутирането на осигуряване на устойчива траектория на растеж и подпомагане на прехода към ниско въглеродна икономика у нас посредством разработване на планове и внедряване на технологии при запазване заетостта в дългосрочен план.

Работна среща между УС на ИУПР и представители на PricewaterhouseCoopers, България

18/03/2021

Целта на работната е запознаване на УС на ИУПР с работата на PricewaterhouseCoopers, България по проекта за Техническа помощ за подготовка на териториални планове за справедлив преход в България, както и възможностите за взаимодействие и сътрудничество.

Работна среща между УС на ИУПр и представители на дружествата от Комплекс Марица Изток

17/03/2021

Първа от поредицата работни срещи между ИУПР и представители на дружествата от Комплекс Марица Изток, в рамките на която бяха представени целите, дейността и ключовите направления на ИУПР, както и възможностите за сътрудничество при условията на справедлив/ зелен преход. Доклади бяха изнесени от изследователи от Тракийски университет на тема „Кръгова икономика в действие - биотехнологични решения за усвояване на въглероден диоксид“ и от Минно-Геоложки Университет “Св. Ив. Рилски” на тема „Възможности за подземно съхранение на въглероден диоксид“.

„Установяване на диалог относно енергийния преход между британския регион Хъмбър и Стара Загора“

09/02/2021

Онлайн събитието е част от кампанията на Британското посолство с цел насърчаване на енергийния преход и обмяна на най-добри практики преди Конференцията на ООН по климата COP26 по-късно тази година. Целта на това събитие е 1) да се споделят уроци от поетапното затваряне на въглищните централи във Великобритания, 2) установяване на връзка между заинтересовани страни от регион Хъмбър и община Стара Загора и 3) идентифициране на инициативи, които биха могли да помогнат за поддържането на растежа, създаването на алтернативна заетост и привличането на инвестиции в община Стара Загора. Събитието се стреми да събере представители на правителството, общинската власт, бизнеса, академичната сфера и профсъюзите, за да се поучат от прехода на Обединеното кралство към чиста енергетика и обсъдят какъв може да бъде подходът на Стара Загора. Целта е да се подкрепи България в опитите да превърне амбицията за енергиен преход в реалност.