Проведени и предстоящи събития

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

27 септември 2021 г., 15:00 часа

На Кръглата маса ще се обсъжда балансът между действията по климата, модернизацията на промишлеността и справедливия преход в България. Предизвикателството е как да се използва голямата финансова подкрепа на ЕС за стимулиране на напредналото икономическо развитие, а не просто да се използват средства на ЕС само за ограничено смекчаване на въздействието на прехода. Кръглата маса ще събере водещи фигури от Европейската комисия, правителството, Европейския парламент, синдикатите и бизнеса. Кръглата маса ще подготви ключови заключения, които трябва да подпомогнат процеса на разработване на политики и подготовката на териториалните планове за най-засегнатите региони.

Програма на събитието

Международна среща

28/07/2021

На 28.07.2021 г. в Тракийски универитет, гр. Стара Загора се проведе международна среща между представители на Стопански и Аграрен факулет, членове на УС на ИУПР, г-жа Натали Самович и г-н Марк Рехтер, представители на Resilient Group.
На срещата бяха обсъдени Зелените планове за възстановяване, заложени в „Зелената сделка“ на ЕС. Бе поставен основен акцент върху увеличаване на ефективността на разполагаемите енергийни ресурси в комбинация от стимули, иновации и инвестиции помогащи узряването на слънчевата и вятърната индустрия.

Уебинар на тема „Водород и водородни технологии - настояще и перспективи“

15/06/2021

Темата за перспективите и предизвикателствата, свързани с водорода и водородните технологии, бе представена от проф. дхн Дария Владикова, ИЕЕС-БАН и г-н Румен Радев, член на УС на ИУПР и зам.-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България – АИКБ.

Уебинар на тема „Електроенергийната свързаност на България –национални, регионални и европейски перспективи“

29/04/2021

Наши гост-лектори и основните теми, върху които се фокусирахме, са както следва:
• Ангелин Цачев, изпълнителен директор Електроенергиен системен оператор ЕАД – "Състояние и перспективи пред физическата електропреносна свързаност на България"
• Константин Константинов, изпълнителен директор Българска независима енергийна борса ЕАД – "Състояние и перспективи пред пазарната електроенергийна свързаност на България“
• Иван Иванов, председател КЕВР / Пламен Младеновски, КЕВР – „Регулаторни предизвикателства и възможности пред европейската електроенергийна свързаност на България"

Уебинар на тема „Териториални планове за справедлив преход за региони с активен въгледобивен сектор“

07/04/2021

ИУПР инициира дискусия относно възможностите и предизвикателствата пред държави като България, Полша, Румъния, Чешката република и други, във връзка с териториалните планове за справедлив преход за региони с активен въгледобивен сектор. Основните теми, върху които попадна фокусът на обсъжданията и дебатите мога да се сведат до:
• Икономическите възможности на регионите в контекста на Европейската зелена сделка.
• Ролята на синдикати и работодатели в процеса на справедлив преход.
• Ключовите предизвикателства и възможности в различните региони с активен въгледобивен сектор.
• Потенциалните стратегии при разработване на териториалните планове за справедлив преход.

Международна среща „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в минните райони“

30/03/2021

Виртуалното събитие събра представители от Германия и България на правителството, местната администрация, бизнеса, академичните среди и синдикалните организации, за да бъде обсъден възможният подход за Стара Загора и региона на базата на опита на германския регион Лайпциг в енергийния преход.
На срещата бяха обсъдени дългосрочните перспективи и конкретни проекти/бизнес модели за диверсификация на енергийните източници, както и възможните социални и екологични ефекти във връзка с провеждането на дейностите по „Зелената сделка“ в региона и по-конкретно с подготовката на Програма за развитието на най-голямото държавно въгледобивно дружество „Мини Марица-Изток“ ЕА, бъдещето на региона и неговото участие в „Зелената сделка“.
Основен акцент беше дискутирането на осигуряване на устойчива траектория на растеж и подпомагане на прехода към ниско въглеродна икономика у нас посредством разработване на планове и внедряване на технологии при запазване заетостта в дългосрочен план.

Работна среща между УС на ИУПР и представители на PricewaterhouseCoopers, България

18/03/2021

Целта на работната е запознаване на УС на ИУПР с работата на PricewaterhouseCoopers, България по проекта за Техническа помощ за подготовка на териториални планове за справедлив преход в България, както и възможностите за взаимодействие и сътрудничество.

Работна среща между УС на ИУПр и представители на дружествата от Комплекс Марица Изток

17/03/2021

Първа от поредицата работни срещи между ИУПР и представители на дружествата от Комплекс Марица Изток, в рамките на която бяха представени целите, дейността и ключовите направления на ИУПР, както и възможностите за сътрудничество при условията на справедлив/ зелен преход. Доклади бяха изнесени от изследователи от Тракийски университет на тема „Кръгова икономика в действие - биотехнологични решения за усвояване на въглероден диоксид“ и от Минно-Геоложки Университет “Св. Ив. Рилски” на тема „Възможности за подземно съхранение на въглероден диоксид“.

„Установяване на диалог относно енергийния преход между британския регион Хъмбър и Стара Загора“

09/02/2021

Онлайн събитието е част от кампанията на Британското посолство с цел насърчаване на енергийния преход и обмяна на най-добри практики преди Конференцията на ООН по климата COP26 по-късно тази година. Целта на това събитие е 1) да се споделят уроци от поетапното затваряне на въглищните централи във Великобритания, 2) установяване на връзка между заинтересовани страни от регион Хъмбър и община Стара Загора и 3) идентифициране на инициативи, които биха могли да помогнат за поддържането на растежа, създаването на алтернативна заетост и привличането на инвестиции в община Стара Загора. Събитието се стреми да събере представители на правителството, общинската власт, бизнеса, академичната сфера и профсъюзите, за да се поучат от прехода на Обединеното кралство към чиста енергетика и обсъдят какъв може да бъде подходът на Стара Загора. Целта е да се подкрепи България в опитите да превърне амбицията за енергиен преход в реалност.