Технически университет – СофияТУ – София е с видими европейски измерения в образователното и изследователско пространство на ЕС. В него се обучават над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор по синхронизирани учебни планове и програми с Германия, Франция и Англия, а системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети, през определен период от следването, при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити. От международни договори и внедрени в бизнеса научни решения ежегодно университетът получава средства равни на 20% от държавната субсидия.

В условията на динамично развитие на ИТ технологиите университетът системно модернизира своя профил, използва е-обучение, все повече специалности се преподават и на английски език, наред с чуждоезиковите факултети. Преподаватели и студенти са неизменно сред призьорите на авторитетни национални и международни конкурси и състезания. За изминалите години преподавателите и специалистите от университета са обучили над 100 000 български инженери и са подпомогнали изграждането и развитието на техническите университети във Варна и Габрово. Академичната общност мотивирано и активно търси решенията за изпълнение на тези нелеки цели.

Мисията на Техническия университет – София отразява в концентриран вид социалните ангажименти за непрекъснато предлагане на образователни услуги и висококачествени фундаменталнинаучноизследователски и приложни продукти за задоволяване потребностите на обществото за устойчиво развитие и просперитет. Тя развива и целенасочва цялостната дейност на университета и е основа за определяне на приоритетните насоки за развитието му.