Тракийски университетТракийски университет заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти.

Университетът е акредитиран с много висока оценка 9,20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор.

В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

В университета се обучават над 8200 студенти от България и света, от близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в 72 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.

Тракийски университет има собствена модерна база за обучение. Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса със съвременно обзаведени лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории. Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира. На университетско и факултетно ниво са създадени общо 44 научноизследователски, учебни и диагностични лаборатории в съответните научни направления. Студентите придобиват практически умения в университетски учебно-експеримантална база, болница, ветеринарни клиники, както и във фирми и организации, с които университетът има сключени договори за сътрудничество.

Усилено се въвежда електронно и дистанционно обучение. Висшето училище изпълни успешно проект за дистанционно обучение по 98 дисциплини с използването на съвременни технологии. Повече от 200 преподаватели са обучени да използват в практиката си електронните модули при провеждането на курсовете. С много значим резултат приключи и проект, в резултат на който е създадена интегрирана информационна система обслужваща комплексно управлението на университета, учебната и научната работа на студентите и преподавателите.

Тракийски университет-Стара Загора е член на Европейската асоциация на университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU). Сключени са повече от 60 международни договори с чуждестранни университети. Разширена университетска харта ЕРАЗЪМ 2007/2008 – 2013/2014, позволява на Университета да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми.

Студентите имат възможност да се обучават и да провеждат практическо обучение по програма Еразъм на ЕС в Германия, Чехия, Испания, Полша, Италия, Турция, Франция, Португалия и много др. страни, както и да участват в международни научни проекти.