Фокусът на нашата дейност


Устойчивост

Дейността на ИУПР е пряко свързана с осигуряване на координация и активно участие в инициативите, насочени към развитието на региони в нисковъглероден преход, като:

 • разработва анализи, планове и сценарии за развитието на региона;
 • изучава, тества и развива нови индустриални технологии;
 • допринася за привличането на инвестиции в нови индустрии с висока придадена стойност в нисковъглеродния сектор;
 • развива контакти с институции като Европейската инвестиционна банка и други финансови международни институции с подчертан ангажимент към новите технологии, както и европейски изследователски организации.

Комуникация

При изпълнение на основната си дейност ИУПР работи в сътрудничество с местната власт, националната академична общност, национално представените синдикати и представителни организации на дружествата в региона, както и с водещи европейски висши училища и организации в областта на прехода към нисковъглеродна икономика, като:

 1. разработва икономически анализи със сценарии за развитие, привличане на инвестиции в нисковъглеродния сектор и максимално включване в новите производства на работната ръка в региона и нейните компетентности;
 2. разработва енергийни анализи и планове за развитие на електроенергийната система в съответствие с новите технологии и бъдещите национални и европейски планове;
 3. проучва и внедрява нови енергийни технологии, които биха могли да бъдат приложение в процеса на прехода на територията на региона и извън нея;
 4. подготвя и участва във внедряване на нови технологии. Сътрудничи с региони и клъстери, които следват сходен модел на регионално преобразуване;
 5. осъществява пилотни програми в областта на селското стопанство с оглед на оптималното развитие на животновъдството, растениевъдството, горското стопанство, производството на храни, съхраняване на почвите и повишаване на тяхното плодородие и опазване на околната среда;
 6. разработва планове за дигитализацията на индустрията, енергетиката и селското стопанство.

Развитие

ИУПР участва в разработване на национални и регионални стратегии, регионални планове и програми, модели, пилотни проекти, технологии и техния трансфер за постигане на устойчиво развитие на национално и регионално ниво, което включва:

 1. разработване на проекти за въвеждане на нисковъглеродни и въглеродно неутрални стопански дейности и бизнес модели;
 2. запазване на броя на работните места на засегнатите в бъдеще предприятия;
 3. разработване на програми и механизми за създаване на работни места в предприятия с висока добавена стойност, добри условия на работа и високо заплащане, които да бъдат привлекателен избор за засегнатите от прехода работници;
 4. разработване на програми и механизми за създаването на нови работни места, които да бъдат привлекателни за младите хора в региона, за които възможността да останат и да се включат в новите индустрии е привлекателен избор;
 5. развитие на висококвалифицирани специалисти в новите нисковъглеродни технологии;
 6. разработване на модели и проекти за привличане на значителни инвестиции в индустрии, свързани с нисковъглеродния преход, които максимално да оползотворят активите и потенциала на засегнатите сектори;
 7. разработване на програми за справяне с екологичните проблеми на въглеродно интензивните региони.

Опит

Институт за устойчив преход и развитие обединява експертиза и ресурси с цел ефективно и ефикасно развитие и приложение на иновативни идеи, анализи, планове и сценарии, свързани с развитието на нови индустриални и селскостопански технологии, допринасящи за привличането на инвестиции и производства с висока принадена стойност, както и за внедряване на иновативни технологични решения.