GreenSkills4H2 – The European Hydrogen Skills Alliance


Проект: GreenSkills4H2 – The European Hydrogen Skills Alliance
Акроним: GreenSkills4H2

Финансиран по програма ERASMUS+

Продължителност на проекта: 4 години

 

Проектът се изпълнява в партньорство между:

⦁    Advent Technologies, Гърция
⦁    AIT, Австрия
⦁    Howden, Холандия
⦁    HER, Белгия
⦁    Enerdata, Франция
⦁    IEES-BAS, България
⦁    KIT, Германия
⦁    Baker Hughes, Италия
⦁    Pomeranian, Полша
⦁    SNAM, Италия
⦁    TalTech, Естония
⦁    AIT, Австрия
⦁    NEL, Норвегия
⦁    Solar Power Europe, Белгия
⦁    Wind Europe, Белгия
⦁    France Hydrogène, Франция
⦁    Industri-all, Белгия
⦁    ISTD – Trakia university, България
⦁    Tartu Energy Agency, Естония

 

Кратко описание на проекта:
Водородът е ключов стълб в стратегията на ЕС за постигане на целите за декарбонизация до 2050 г. До 2050 г. делът му в енергийния микс трябва да достигне 24%, което ще доведе до намаляване на емисиите на CO2 с 560 Mt годишно, съответно до генериране на приходи от 820 милиарда евро годишно и намаление с 15% на локалните емисии. Очаква се бързото развитие на европейската водородна верига на стойността през следващите години да създаде приблизително 1 милион висококвалифицирани работни места до 2030 г. и до 5,4 милиона до 2050 г. Този растеж ще осигури значителни икономически и екологични възможности за Европа, но също така ще отвори сериозни предизвикателства пред пазара на труда.
Основната цел на настоящия проект е да разработи и приложи изключително иновативна, ефективна и устойчива стратегия за създаването на умения за водород в Европа, която ще гарантира покриване на нуждите в бързо разрастващата се и развиваща се верига на стойността на водорода в краткосрочен, в средносрочен и в дългосрочен аспект. Проектът ще отговори на необходимостта от нови умения на работниците в затихващи сектори и региони в преход, предоставяйки им възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация, които ще им позволят да получат достъп до нова заетост в сектора на водорода.
GreenSkills4H2 е алианс от партньори, ангажирани с въвеждане на водородните технологии, ръководен от Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Hydrogen Europe и Hydrogen Europe Research, обединяващ ключови заинтересовани страни от индустрията и образованието от целия сектор.
Проектът включва установяване на дългосрочно партньорство между индустрията и образованието; разработване на иновативна и устойчива стратегия за умения по водород; разработване, тестване и внедряване на учебни планове и програми за ПОО в съответствие с най-новите нужди на пазара и последователно свързани с  инструментите на ЕС; непрекъснатo развитие на умения и кариерно развитие, което дава възможност за изграждане на технически компетенции в зелени и цифрови технологии; широкомащабно разпространение и внедряване на професионално образование и обучение за постигане на максимално европейско въздействие.


Повече информация за проекта може да намерите тук.