Нашите партньори

Българска академия на науките

Българската академия на науките е водещият научен, духовен и експертен център на България. В нея се провеждат научни изследвания, обучение и дейности от национално и международно значение и се решават проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава

Селскостопанска академия

Селскостопанска академия е единна научна структура, с централизирано управление, натоварено с координационна функция и научни звена, които изпълняват елементи от глобално- и национално- значими научни проекти

Софийски университет Св. Климент Охридски

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е образователна и научна институция, избрала пътя на развитие на изследователски университет. Възприет е принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика.

International Renewable Energy Agency

Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) е междуправителствена организация, която подкрепя страните в техния преход към устойчиво енергийно бъдеще и служи като основна платформа за международно сътрудничество, център за върхови постижения и хранилище на политики, технологии, ресурси и финанси знания за възобновяемата енергия

Rocky Mountain Institute - RMI

Rocky Mountain Institute - RMI е организация в Съединените щати, посветена на изследвания, публикации, консултации и лекции в общата област на устойчивото развитие, със специален фокус върху печеливши иновации за енергийна и ресурсна ефективност.

Centre for European Policy Studies

Центърът за европейски политически изследвания е мозъчен тръст със седалище в Брюксел, Белгия, който извършва изследвания, "водещи до решения на предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес". Създаден е през 1983г.

Институт за технологии в Карлсруе (Германия)

Институтът за технологии в Карлсруе е един от най-големите научноизследователски и образователни институти в света. Създаден е през 2009 като резултат от сливането на Техническия университет в Карлсруе и Изследователския център на Асоциация Хелмолтц в Карлсруе.

Институт за телекомуникации Фраунхофер

Институтът Фраунхофер Хайнрих Херц развива мобилни и стационарни широколентов достъп комуникационни мрежи и мултимедийни системи. Фокусни точки на независими и договорни изследвания, проведени от Fraunhofer HHI, са фотонни компоненти и системи, оптично влакно сензорни системи и обработка на сигнала на изображението и предаване.

Институт за изследване на въздействието върху климата в Потсдам

Институтът за изследване на въздействието върху климата в Потсдам (PIK, Немски: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) е изследователски институт, финансиран от правителството на Германия, който се занимава с ключови научни въпроси в областта на глобална промяна, климатични въздействия, и устойчиво развитие.

Община Раднево

Община Раднево се подрежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението. Сравненията в областен план показват, че община Раднево е на второ място по нетни приходи в област Стара Загора и представлява основен производител на лигнитни каменни въглища и важен производител на електроенергия.

Община Гълъбово

Основният минерално-суровинен ресурс, с който разполага общината са лигнитните въглища, които са в основата на  въгледобива и електропроизводството. Те са част от Източно-маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв. км;около 2,6 милрд т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на България/разположен на територията на общините Раднево и Гълъбово. Териториите за добив на полезни изкопаеми  заемат 17,6% от общата площ на община Гълъбово.

Община Нова Загора

Община Нова Загора със своя природен потенциал, социално – икономически параметри и образователна структура се  характеризира като сравнително добре развита по отношение на икономиката и инфраструктурата и се нарежда на второ място в областта след община Сливен. Обработваемите земеделски земи, горите и пасищата са потенциал имащ важно значение за икономическото развитие на общината. Те са основа за развитието на модерен агробизнес на територията ѝ.